Diogelwch

DRYSAU

Defnyddiwch wydr diogelwch mewn drysau a ffenestri isel, neu defnyddiwch ffilm diogelwch, er mewn lleihau y risg o anaf os bydd rhywun yn disgyn yn ei erbyn tra’n cael trawiad. Gosodwch ddrysau yr ystafell ymolchi a thoiled i agor tuag allan, er mwyn sicrhau na fydd person yn rhwystro y drws os bydd yn disgyn y tu ôl iddo. Dylech ymatal rhag cloi y drws neu dylech ddefnyddio cloeau diogelwch a ellir eu hagor o’r tu allan.

DODREFN

Gosodwch ddarnau plastig arbennig (ar gael o siopau DIY) dros gornelau siarp dodrefn er mwyn lleihau anafiadau. Mae cypyrddau mewnol yn ddelfrydol, gan eu bod yn lleihau ar y niferoedd o ochrau a all achosi niwed, mewn ystafell fechan yn fwyaf arbennig.

GRISIAU

Mae ystafell ar y llawr isaf yn well i rai pobl, ond os na yw hyn yn bosibl, ystyriwch osod gat ddiogelwch ar ben a gwaelod y grisiau er mwyn lleihau damweiniau.

GWRESOGI

Mae gwarchodydd tan wedi ei osod ar y wal neu ar y llawr yn hanfodol. Dylech osgoi gwresogwyr ysgafn unigol.  Dylech orchuddio neu amgáu pibellau poeth y gall rhywun ddisgyn yn eu herbyn yn ystod trawiad ynghyd a defnyddio gwarchodwyr rheiddiaduron.

OFFER DRYDANOL

Mae fflecsys trydanol yn beryglus gan y gallant olygu fod teclyn trydanol yn cael ei daro drosodd pan ddigwydd trawiad, ac fe allai achosi tan. Dylid defnyddio teclynnau trydanol ac ofer trydanol gyda gofal mawr. Gall defnyddio gwarchodwr cwcer neu warchodwr tegell helpu i osgoi damweiniau.

BADDON

Dylai pobl sydd yn cael trawiadau epilepsi, na ellir mo’u rheoli, gymryd gofal mawr tra’n defnyddio y baddon. Mae baddon gydag ychydig o ddŵr ynddo yn llawer gwell na baddon llawn, a gadewch i rywun wybod eich bod am ddefnyddio y baddon. Dylech gau y tapiau bob amser cyn camu i fewn i’r baddon. Mae arwydd ‘Mewn Defnydd’ ar y drws yn golygu y gall rhywun gael preifatrwydd, tra’n golygu y gall rhywun gael mynediad i’r ystafell os bydd angen.  Fe fyddai cawod yn well, os yw hynny yn bosibl.

COGINIO

Dylid troi handlenni potiau tuag i fewn, a hynny er mwyn sicrhau na ellir eu taro trosodd yn ddamweiniol yn ystod trawiad.  Dylech osgoi cario llestri o fwyd neu hylif poeth o amgylch yr ystafell. Cymerwch, yn hytrach, y platiau at y sosban pan yn rhannu bwyd.  Coginio gyda meicrodon yw’r mwyaf diogel.

CLUSTOGAU

Gall clustogau medal fod yn beryglus, yn arbennig os bydd trawiadau yn digwydd yn ystod y nos. Buddiol fyddai defnyddio clustogau diogelwch. Cysylltwch a’n Llinell Gymorth am fanylion ynghylch lle y gallwch eu prynu.

GERDDI

Os bydd gan riant epilepsi mae’n bwysig sicrhau na all plant ifanc grwydro i ffwrdd heb oruchwyliaeth os bydd trawiad yn digwydd. Rhaid sicrhau fod yna gloeau effeithiol ar gatiau gerddi.

MEDDYGINIAETH

Cofiwch y gall meddyginiaeth fod yn beryglus i blant bach.  Gallant gamgymryd tabledi fel melysion ac efallai y bydd plentyn sydd wedi edrych ar riant yn cymryd meddyginiaeth am eu copïo. Dylid sicrhau fod pob cyffur yn cael ei gloi yn ddiogel o’r neilltu. Byddwch yn ymwybodol ddiogel ynghylch tabledi a gedwir mewn pocedi neu fagiau.

RHIENI GYDAG EPILEPSI

Baddon

Os ydych yn rhiant i blentyn newydd ei eni, efallai y bydd yn rhaid i chwi gymryd gofal arbennig er mwyn sicrhau lles eich plentyn.  Rhowch y plentyn yn y baddon pan fydd rhywun arall gyd chi. Os nad yw hyn bosibl, defnyddiwch sbwng gwlyb ar y babi ar gynfas arbennig ar y llawr, gyda’r bowlen o ddŵr ymhell o’ch gafael, fel na ellir ei gicio drosodd os digwydd trawiad.

Bwydo

Os ydych yn fam yn bwydo ar y fron neu dad yn bwydo gyda photel, gallwch leihau y risg o ollwng y babi os digwydd trawiad. Eisteddwch ar y llawr gyda’ch cefn tuag at y wal a chlustog ar bob ochr fel fod y babi yn ddiogel os digwydd trawiad.

Newid Clwt

Mae’n well newid clwt ar y llawr.  Penliniwch wrth ochr y mat er mwyn osgoi disgyn y babi os digwydd trawiad.

Cario

Os ydych yn cael trawiadau yn aml sy’n cynnwys colli ymwybyddiaeth heb unrhyw fath o rybudd, efallai y byddai’n well ganddo’ch beidio cario y babi yn eich breichiau os ydych ar ben eich hun.  Ceisiwch wrthio y babi yn y pram.

Y TU ALLAN I’R CARTREF

Pan fyddwch yn mynd a’r babi allan yn y pram efallai yr hoffech ystyried clymu tamaid o gortyn ar eich garddwng neu eich canol er mwyn sicrhau na fydd y pram yn llithro o’ch gafael os byddwch yn gollwng yr handlen os digwydd trawiad.  Dylai’r cortyn fod yn ddigon hir i sicrhau na fyddwch yn tynnu y pram drosodd pan fyddwch yn disgyn.

SYNNWYR CYFFREDIN YNGHYLCH DIOGELWCH

Mae pawb yn wynebu peryglon yn y cartref.  Gall damweiniau ddigwydd os na fydd yna warchodwr o flaen y tan, plygiau wedi ffiwsio yn ddrwg a diofalwch gyda sosbenni sglodion.  Mae trefniadau diogelwch da yn bwysig i bawb.

Efallai fod yna beryglon ychwanegol i berson gydag epilepsi.  Efallai y bydd yn rhaid i unigolion sydd a thrawiadau sydd dan reolaeth gymryd llai o ragofalon.  Fe fydd yn rhaid i bobl sydd yn parhau i gael trawiadau rheolaidd ag anrhagweladwy gymryd gofal arbennig, yn arbennig os bydd yna golli ymwybyddiaeth yn sydyn gydag ychydig neu ddim rhybudd.

Ar rai adegau mae diagnosis o epilepsi yn arwain at or-ymateb o fewn y teulu.  Dylid cymryd gofal i osgoi nad oes yna or-amddiffyn oherwydd gall hyn arwain at danseilio hunan hyder.  Mae’n bwysig fod pobl gydag epilepsi yn cael eu hannog i fyw bywyd cyn llawned a bywiog a phosib.

DYLAI RHAGOFALON DIOGELWCH FOD YN SYNHWYROL AC YN FUDDIOL I ANGHENION UNIGOL Y PERSON GYDAG EPILEPSI.

Comments are closed.